Felhasználási feltételek

A domain-figyelo.hu szolgáltatásait csak regisztráció után lehet használni.
 
A regisztráció kitöltésével a domain-figyelo.hu használója automatikusan magára kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket!
 
Használat
Felhasználó jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően – az itt megjelölt megkötések figyelembevételével - szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni.
 
Felhasználó jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles megadni.
 
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.
 
Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a törvényes célokra és módokra megfogalmazott kitételek megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen FF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti.
 
Felhasználó érdekkörébe eső ill. általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót kizárja a felelősségét.
 
Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást ha a Megrendelő magatartása az alábbi pontokba ütközik:
- Tilos a domain-figyelo.hu-n törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
- Tilos a domain-figyelo.hu-n olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
- Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása;
 
Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.
 
Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.
 
 
Adatkezelés
Szolgáltató a felhasználó adatait harmadik félnek nem adhatja ki!
 
Szolgáltató jogosult a Felhasználók számára saját hírlevelet kiküldeni.
 
Domain név kereső: